search for transactions in a single block

Using timestamp of 1539735239.252 (2018-10-17 00:13:59.252 UTC) for search

height
timestamp (ms)
type value
type
amount
receiver ID
sender ID
previous hash height
sender data
sender data bytes
transaction (Nyzo string)
419777
1539735239252
2
standard
∩501.253133
d6220c24be8bd77f-a464f7c20905aa89-afe0a3f6415c526c-7d2bdaf23f672e33
099b4258d539d47d-8bbce72355a561ce-1858d57f761b67d8-40669b9d05a3a93f
419775
Thanks for finding the UDP issue
5468616e6b7320666f722066696e64696e672074686520554450206973737565
tx__Lx80005DwT-Ym000000uW8gdTz8c9bYbTV~Bqfw22gnHzr_xF_q1o59JwiMr-A.EbAc0000000qEMNDsgCAmeuh.zZRE8TnCptWpndm_uyKEU41DDXS5FYB_85hFpnXItQ1DsV8xqDCLq6CLqQ1Sr6kxmkhg86CRtVmCXpHFTvxC5PpG1L1Vjy65-6zyfFBJpqAmSq0SCXV5u~F5EPNHV1Po0QZRV007Ny7~h9Yp0rdJvHkcGkqT45Wj2hrRmiLy