search for transactions in a single block

Using timestamp of 1550751945.589 (2019-02-21 12:25:45.589 UTC) for search

height
timestamp (ms)
type value
type
amount
receiver ID
sender ID
previous hash height
sender data
sender data bytes
transaction (Nyzo string)
1993592
1550751945589
2
standard
∩40100.250627
cafe8be64d6a42ef-0e1affa46b140296-ffcf279cd4631aff-698e2ac8fb9008e0
1c4bac5761bb2d6b-ab8f259502ac3e58-c07bc7343ea84218-d0db592aa22e14a7
1993586
bug report, fixed in v494
627567207265706f72742c20666978656420696e2076343934
tx__JN80005G40jjug0000Cnakg3QMYbXBTHgL-e6M~BrPg2CM_f9XRkpPI_rpWHQfLg2e00000001XItyPbI5uyLQTIHW-CCgaJfCA0v-tSfHy26d3sniHzbyiE6n9TqQ1Qqo1MtEgJ86qGv6mB86CL87pSejh8cTKrrAZymi1PnBbuHQEeTez0C4kjb52gkqCGc5-JacMTFZAWkdYYBaqU~67yMV0pTD3C0wDgNroV8~d-gCJ90wEVqx5Y