search for transactions in a single block

Using timestamp of 1550871023.212 (2019-02-22 21:30:23.212 UTC) for search

height
timestamp (ms)
type value
type
amount
receiver ID
sender ID
previous hash height
sender data
sender data bytes
transaction (Nyzo string)
2010603
1550871023212
2
standard
∩60150.375940
a76e679ed1251926-4f5a6b4e68cdc916-d7daab943bdd1ca0-7c5a89126b062687
1c4bac5761bb2d6b-ab8f259502ac3e58-c07bc7343ea84218-d0db592aa22e14a7
2010600
bug report, fixed in v495
627567207265706f72742c20666978656420696e2076343935
tx__JN80005G5PVes00000W1fvp4GUXEEK4C6iqfnDKercV95KwrHXgZVhQxw5H94DJ69Ft0000001YKY1PbI5uyLQTIHW-CCgaJfCA0v-tSfHy26d3sniHzbyiE6n9TqQ1Qqo1MtEgJ86qGv6mB86CL87pSejoH8dP~jzzqxARDk-TURsAt~hnTXFM~Sd66tTwhkpQzU4DBmHEx.fyJwRxKVCTS6409QqKRaA_rWVCRETHNWfp1gy-L53Ne