search for transactions in a single block

Using timestamp of 1551581037.563 (2019-03-03 02:43:57.563 UTC) for search

height
timestamp (ms)
type value
type
amount
receiver ID
sender ID
previous hash height
sender data
sender data bytes
transaction (Nyzo string)
2112033
1551581037563
2
standard
∩47117.794487
a460c9ae81a05032-bd1bb7bdba482604-0662aed1f2283d4a-964b1151b6f18f71
1c4bac5761bb2d6b-ab8f259502ac3e58-c07bc7343ea84218-d0db592aa22e14a7
2112030
fix slated for v501
66697820736c6174656420666f722076353031
tx__Ig80005Ggn_3~N0000IWt7QVG639IF6xk3a.6Zv.LBxD10qzIK7Qa3TaCBJhkssPAV400000020Y7yPbI5uyLQTIHW-CCgaJfCA0v-tSfHy26d3sniHzbyiE4UqGv21Rs65SqngxqD.Q87pTc34K~UVPJHbSqYi8VG6PNFsTK0u0wip1uj6~5H9przUkvFGiIuqWCmjI7Br~BES-qGIXw1cwxM.XG2SLfo..dMB22giP-LV5